陀罗尼经发音网

陀罗尼经读音

zhèn wén guān zì zài pú sà shì yuàn 。 rù wēi chén guó tǔ 。 zhěng bá yī qiè yǒu qíng 。

朕闻观自在菩萨誓愿。入微尘国土。拯拔一切有情。

lí zhū kǔ qù 。 gù shuō shì wú liàng gōng dé zǒng chí jīng zhòu 。 shì jiān shàn nán zǐshàn nǚ rén 。

离诸苦趣。故说是无量功德总持经咒。世间善男子善女人。

yī qiè zhòng shēng bǐng xīn zhì chéng chí sòng 。 pèi fú cǐ jīng zhòu zhě 。 zhǒng zhǒng è qù 。

一切众生秉心至诚持诵。佩服此经咒者。种种恶趣。

zhǒng zhǒng kǔ hài 。 xián xiāng yuǎn lí 。 xián de yuán róng 。 chāo dēng miào dào 。

种种苦害。咸相远离。咸得圆融。超登妙道。

ruò cǐ hǎi bō zhān rú 。 xià fēng chuī chù 。 yè shì zhàng xiāo 。 huò shì shèng guǒ 。

若此海波沾濡。下风吹触。业释障消。获是胜果。

fēi dàn ěr zhī suǒ wén 。 shí mù zhī suǒ dǔ 。 míng xiào dà yàn zhě yě 。 ruòzhì huì fú dé zhī shì 。

非但耳之所闻。实目之所睹。明效大验者也。若智慧福德之士。

gēn qì shēn hòu 。 jiān chí pèi sòng 。 qín xíng bù chuò 。 yòu néng guǎng wéi yǎn shuō shì jīng zhòu 。 gōng dé bù kě sī yì 。

根器深厚。坚持佩诵。勤行不辍。又能广为演说是经咒。功德不可思议。

ruò báo fú bù xìn zhě 。 yì xīn shēng xìn jiě 。 yì de tóng chāo fó jìng 。

若薄福不信者。亦心生信解。亦得同超佛境。

zhēn shí bù xū 。 fū guān shì yīn shì yuàn hóng shēn 。 fā dà bēi xīn 。 yǐ jì dù qún shēng 。

真实不虚。夫观世音誓愿弘深。发大悲心。以济度群生。

zhèn jūn lín tiān xià 。 mǐn zhòng qíng zhī hūn mào duò wǔ zhuó 。 ér bù zhī yǐ cǐ jīng zhòu 。

朕君临天下。闵众情之昏瞀堕五浊。而不知以此经咒。

yòng shì fāng biàn 。 jué wù tí sī 。 bǐ yī qiè shù lèi 。 jiē chāo fó yù 。 yòu kuàng rú lái huà dǎo 。

用是方便。觉悟提撕。俾一切庶类。皆超佛域。又况如来化导。

shǒu zhòng zhōng xiào 。 fán zhōng chén xiào zǐ 。 néng jìn xīn yǐ shì jūn 。 jié lì yǐ shì qīn 。

首重忠孝。凡忠臣孝子。能尽心以事君。竭力以事亲。

suǒ zuò suǒ wéi 。 wú sī zhì bēi xíng 。 guǎng jī yīn gōng 。 jì rén lì wù 。 yòu néng chí sòng shì jīng zhòu 。

所作所为。无私智陂行。广积阴功。济人利物。又能持诵是经咒。

zé kuǐ bù zhī jiān jí jiàn rú lái 。 ruò bǐ bù zhōng bù xiào bù zhī jìng wèi 。

则跬步之间即见如来。若彼不忠不孝不知敬畏。

zé guǐ shén suǒ lù yīn jiā qiǎn fá 。 zhuǎn miǎn zhī jiān 。 jí chéng dì yù 。 gài shàn è liǎng tú 。

则鬼神所录阴加谴罚。转眄之间。即成地狱。盖善恶两途。

yóu rén suǒ qū 。 fán wǒ zhòng shù 。 yí shèn qǔ shě 。 shū cǐ yǐ wéi quàn 。

由人所趋。凡我众庶。宜慎取舍。书此以为劝。

yǒng lè jiǔ nián liù yuè

永乐九年六月

qiān shǒu qiān yǎn guān shì yīn pú sà guǎng dà yuán mǎn wú ài dà bēi xīn tuó luó ní jīng

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经

rú shì wǒ wén 。 yī shí shì jiā móu ní fó 。 zài bǔ tuó luò jiā shān guān shì yīn gōng diàn bǎo zhuāng yán dào chǎng zhōng。

如是我闻。一时释迦牟尼佛。在补陀落迦山观世音宫殿宝庄严道场中。

zuò bǎo shī zi zuò 。 qí zuò chún yǐ wú liàng zá mó ní bǎo ér yòng zhuāng yán bǎi bǎo chuáng fān zhōu zā xuán liè 。

坐宝师子座。其座纯以无量杂摩尼宝而用庄严百宝幢幡周匝悬列。

ěr shí rú lái yú bǐ zuò shàng 。 jiāng yù yǎn shuō zǒng chí tuó luó ní gù 。 yǔ wú yāng shù pú sà mó hē sà jù 。

尔时如来于彼座上。将欲演说总持陀罗尼故。与无央数菩萨摩诃萨俱。

qí míng yuē zǒng chí wáng pú sà bǎo wáng pú sà 。 yào wáng pú sà yào shàng pú sà 。 guān shì yīn pú sà dà shì zhì pú sà 。

其名曰总持王菩萨宝王菩萨。药王菩萨药上菩萨。观世音菩萨大势至菩萨。

huá yán pú sà dà zhuāng yán pú sà 。 bǎo zàng pú sà dé cáng pú sà 。 jīn gāng cáng pú sà xū kōng cáng pú sà 。

华严菩萨大庄严菩萨。宝藏菩萨德藏菩萨。金刚藏菩萨虚空藏菩萨。

mí lè pú sà pǔ xián pú sà wén shū shī lì pú sà 。 rú shì děng pú sà mó hē sà 。 jiē shì guàn dǐng dà fǎ wáng zǐ 。

弥勒菩萨普贤菩萨文殊师利菩萨。如是等菩萨摩诃萨。皆是灌顶大法王子。

yòu yǔ wú liàng wú shù dà shēng wén sēng 。 jiē xíng ā luó hàn 。 shí dì mó hē jiā yè ér wéishàng shǒu 。

又与无量无数大声闻僧。皆行阿罗汉。十地摩诃迦叶而为上首。

yòu yǔ wú liàng fàn mó luó tiān 。 shàn zhā fàn mó ér wéi shàng shǒu 。 yòu yǔ wú liàng yù jiè zhū tiān zǐ jù 。

又与无量梵摩罗天。善吒梵摩而为上首。又与无量欲界诸天子俱。

qú pó gā tiān zǐ ér wéi shàng shǒu 。 yòu yǔ wúliàng hù shì sì wáng jù 。

瞿婆伽天子而为上首。又与无量护世四王俱。

tí tóu lài zhā ér wéi shàng shǒu 。

提头赖吒而为上首。

yòu yǔ wú liàng tiān lóng yè chā gān tà pó ā xiū luó jiā lóu luó jǐn nà luó mó hóu luó gā rén fēi rén děng jù 。

又与无量天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等俱。

tiān dé dà lóng wáng ér wéi shàngshǒu 。 yòu yǔ wú liàng yù jiè zhū tiān nǚ jù 。 tóng mù tiān nǚ ér wéi shàng shǒu 。

天德大龙王而为上首。又与无量欲界诸天女俱。童目天女而为上首。

yòu yǔ wú liàng xū kōng shén 。 jiāng hǎi shén quán yuán shén hé zhǎo shén 。 yào cǎo shén shù lín shén shè zhái shén 。

又与无量虚空神。江海神泉源神河沼神。药草神树林神舍宅神。

shuǐ shén huǒ shén dì shén fēng shén 。 tǔ shén shān shén shí shén 。 gōng diàn děng shén jiē lái jí huì 。

水神火神地神风神。土神山神石神。宫殿等神皆来集会。

shí guān shì yīn pú sà 。 yú dà huì zhōng mì fàng shén tōng 。 guāng míng zhào yào shí fāng chà tǔ 。

时观世音菩萨。于大会中密放神通。光明照曜十方刹土。

jí cǐ sān qiān dà qiān shì jiè 。 jiē zuò jīn sè 。 tiān gōng lóng gōng zhū zūn shén gōng jiē xī zhèn dòng 。

及此三千大千世界。皆作金色。天宫龙宫诸尊神宫皆悉震动。

jiāng hé dà hǎi tiě wéi shān xū mí shān 。

江河大海铁围山须弥山。

tǔ shān hēi shān yì jiē dà dòng 。 rì yuè zhū huǒ xīng xiù zhī guāng jiē xī bù xiàn 。 yú shì zǒng chí wáng pú sà 。

土山黑山亦皆大动。日月珠火星宿之光皆悉不现。于是总持王菩萨。

jiàn cǐ xī yǒu zhī xiāng guài wèi ( biān zhě zhù : yuán wén wéi 「 mò 」, yí wéi 「 wèi 」 zì zhī wù 。) céng yǒu 。

见此希有之相怪未(编者注:原文为「末」,疑为「未」字之误。)曾有。

jí cóng zuò qǐ chā shǒu hé zhǎng 。 yǐ jì wèn fó 。 rú cǐ shén tōng zhī xiāng shì shéi suǒ fàng 。 yǐ jì wèn yuē 。

即从座起叉手合掌。以偈问佛。如此神通之相是谁所放。以偈问曰。

shéi yú jīn rì chéng zhèng jué pǔ fàng rú shì dà guāng míng

谁于今日成正觉普放如是大光明

shí fāng chà tǔ jiē jīn sè sān qiān shì jiè yì fù rán

十方刹土皆金色三千世界亦复然

shéi yú jīn rì de zì zài yǎn fàng xī yǒu dà shén lì

谁于今日得自在演放希有大神力

wú biān fó guó jiē zhèn dòng lóng shén gōng diàn xī bù ān

无边佛国皆震动龙神宫殿悉不安

jīn cǐ dà zhòng xián yǒu yí bù cè yīn yuán shì shéi lì

今此大众咸有疑不测因缘是谁力

wèi fó pú sà dà shēng wén wéi fàn mó tiān zhū shì děng

为佛菩萨大声闻为梵魔天诸释等

wéi yuàn shì zūn dà cí bēi shuō cǐ shén tōng suǒ yóu yǐ

唯愿世尊大慈悲说此神通所由以

fó gào zǒng chí wáng pú sà yán 。 shàn nán zǐ rǔ děng dāng zhī 。 jīn cǐ huì zhōng yǒuyī pú sà mó hē sà 。

佛告总持王菩萨言。善男子汝等当知。今此会中有一菩萨摩诃萨。

míng yuē guān shì yīn zì zài 。 cóng wú liàng jié lái chéng jiù dà cí dàbēi 。 shàn néng xiū xí wú liàng tuó luó ní mén 。

名曰观世音自在。从无量劫来成就大慈大悲。善能修习无量陀罗尼门。

wèi yù ān lè zhū zhòng shēng gù 。 mì fàng rú shì dà shén tōng lì 。

为欲安乐诸众生故。密放如是大神通力。

fó shuō shì yǔ yǐ 。 ěr shí guān shì yīn pú sà cóng zuò ér qǐ zhěng lǐ yī fú xiàng fó hé zhǎng 。 bái fó yán shì zūn 。

佛说是语已。尔时观世音菩萨从座而起整理衣服向佛合掌。白佛言世尊。

wǒ yǒu dà bēi xīn tuó luó ní zhòu jīn dāng yù shuō 。 wèi zhū zhòng shēng de ān lè gù 。 chú yī qiè bìng gù 。dé shòu mìng gù de fù ráo gù 。

我有大悲心陀罗尼咒今当欲说。为诸众生得安乐故。除一切病故。得寿命故得富饶故。

miè chú yī qiè è yè zhòng zuì gù 。lí zhàng nán gù 。 zēng zhǎng yī qiè bái fǎ zhū gōng dé gù 。 chéng jiù yī qiè zhū shàn gēn gù 。

灭除一切恶业重罪故。离障难故。增长一切白法诸功德故。成就一切诸善根故。

yuǎn lí yī qiè zhū bù wèi gù 。 sù néng mǎn zú yī qiè zhū xī qiú gù 。 wéi yuàn shì zūn cí āi tīng xǔ 。 fó yán shàn nán zǐ 。

远离一切诸怖畏故。速能满足一切诸希求故。惟愿世尊慈哀听许。佛言善男子。

rǔ dà cí bēi ān lè zhòng shēng yù shuō shén zhòu 。 jīn zhèng shì shí yí yīng sù shuō 。 rú lái suí xǐ zhū fó yì rán 。

汝大慈悲安乐众生欲说神咒。今正是时宜应速说。如来随喜诸佛亦然。

guān shì yīn pú sà zhòng bái fó yán 。 shì zūn wǒ niàn guò qù wúliàng yì jié 。

观世音菩萨重白佛言。世尊我念过去无量亿劫。

yǒu fó chū shì 。 míng yuē qiān guāng wáng jìng zhù rú lái 。 bǐ fó shì zūn lián niàn wǒ gù 。 jí wéi yī qiè zhū zhòng shēng gù 。

有佛出世。名曰千光王静住如来。彼佛世尊怜念我故。及为一切诸众生故。

shuō cǐ guǎng dà yuán mǎn wú ài dà bēi xīn tuó luó ní 。 yǐ jīn sè shǒu mó wǒ dǐng shàng zuò rú shì yán 。

说此广大圆满无碍大悲心陀罗尼。以金色手摩我顶上作如是言。

shàn nán zǐ rǔ dāng chí cǐ xīn zhòu 。 pǔ wéi wèi lái è shì yī qiè zhòng shēng zuò dà lì lè 。 wǒ yú shì shí shǐ zhù chū dì 。

善男子汝当持此心咒。普为未来恶世一切众生作大利乐。我于是时始住初地。

yī wén cǐ zhòu gù chāo dì bā dì 。 wǒ shí xīn huān xǐ gù jí fā shì yán 。

一闻此咒故超第八地。我时心欢喜故即发誓言。

ruò wǒ dānglái kān néng lì yì ān lè yī qiè zhòng shēng zhě 。 lìng wǒ jí shí shēn shēng qiān shǒu qiān yǎn jù zú 。

若我当来堪能利益安乐一切众生者。令我即时身生千手千眼具足。

fā shì yuàn yǐ 。 yìng shí shēn shàng qiān shǒu qiān yǎn xī jiē jù zú 。 shí fāng dà dì liù zhǒng zhèn dòng 。

发是愿已。应时身上千手千眼悉皆具足。十方大地六种震动。

shí fāng qiān fó xī fàng guāng míng zhào chù wǒ shēn 。 jí zhào shí fāng wú biān shì jiè 。 cóng shì yǐ hòu 。

十方千佛悉放光明照触我身。及照十方无边世界。从是已后。

fù yú wú liàng fó suǒ wú liàng huì zhōng。 zhòng gèng de wén 。 qīn chéng shòu chí shì tuó luó ní 。

复于无量佛所无量会中。重更得闻。亲承受持是陀罗尼。

fù shēng huān xǐ yǒng yuè wúliàng 。 biàn de chāo yuè wú shù yì jié wēi xì shēng sǐ 。

复生欢喜踊跃无量。便得超越无数亿劫微细生死。

cóng shì yǐ lái cháng suǒ sòng chí wèi céng fèi wàng 。 yóu chí cǐ zhòu gù 。 suǒ shēng zhī chù héng zài fó qián 。

从是已来常所诵持未曾废忘。由持此咒故。所生之处恒在佛前。

lián huáhuà shēng bù shòu tāi cáng zhī shēn 。 ruò yǒu bǐ qiū bǐ qiū ní yōu pó sāi yōu pó yí tóng nán tóng nǚ yù sòng chí zhě 。

莲华化生不受胎藏之身。若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷童男童女欲诵持者。于

yú zhū zhòng shēng qǐ cí bēi xīn 。 xiān dāng cóng wǒ fā rú shì yuàn 。

诸众生起慈悲心。先当从我发如是愿。

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ sù zhī yī qiè fǎ

南无大悲观世音愿我速知一切法

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ zǎo de zhì huì yǎn

南无大悲观世音愿我早得智慧眼

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ sù dù yī qiè zhòng

南无大悲观世音愿我速度一切众

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ zǎo de shàn fāng biàn

南无大悲观世音愿我早得善方便

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ sù chéng bō rě chuán

南无大悲观世音愿我速乘般若船

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ zǎo de yuè kǔ hǎi

南无大悲观世音愿我早得越苦海

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ sù de jiè dìng dào

南无大悲观世音愿我速得戒定道

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ zǎo dēng niè pán shān

南无大悲观世音愿我早登涅槃山

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ sù huì wú wéi shè

南无大悲观世音愿我速会无为舍

nā mó dà bēi guān shì yīn yuàn wǒ zǎo tóng fǎ xìng shēn

南无大悲观世音愿我早同法性身

wǒ ruò xiàng dāo shān dāo shān zì cuī zhé

我若向刀山刀山自摧折

wǒ ruò xiàng huǒ tāng huǒ tāng zì xiāo miè

我若向火汤火汤自消灭

wǒ ruò xiàng dì yù dì yù zì kū jié

我若向地狱地狱自枯竭

wǒ ruò xiàng è guǐ è guǐ zì bǎo mǎn

我若向饿鬼饿鬼自饱满

wǒ ruò xiàng xiū luó ě xīn zì diào fú

我若向修罗恶心自调伏

wǒ ruò xiàng chù shēng zì dé dà zhì huì

我若向畜生自得大智慧

fā shì yuàn yǐ 。 zhì xīn chēng niàn wǒ zhī míng zì 。 yì yīng zhuān niàn wǒ běn shī āmí tuó rú lái 。

发是愿已。至心称念我之名字。亦应专念我本师阿弥陀如来。

rán hòu jí dāng sòng cǐ tuó luó ní shén zhòu 。 yī xiǔ sòng mǎn wǔ biàn 。

然后即当诵此陀罗尼神咒。一宿诵满五遍。

chú miè shēn zhōng bǎi qiān wàn yì jié shēng sǐ zhòng zuì 。 guān shì yīn pú sà fù bái fóyán 。

除灭身中百千万亿劫生死重罪。观世音菩萨复白佛言。

shì zūn ruò zhū rén tiān 。 sòng chí dà bēi zhāng jù zhě 。 lín mìng zhōng shí shí fāng zhū fó jiē lái shòu shǒu 。

世尊若诸人天。诵持大悲章句者。临命终时十方诸佛皆来授手。

yù shēng hé děng fó shàng 。 suí yuàn jiē de wǎng shēng 。 fù bái fó yán 。 shì zūn ruò zhū zhòng shēng 。

欲生何等佛上。随愿皆得往生。复白佛言。世尊若诸众生。

sòng chí dà bēi shén zhòu duò sān èdào zhě 。 wǒ shì bù chéng zhèng jué 。 sòng chí dà bēi shén zhòu zhě 。

诵持大悲神咒堕三恶道者。我誓不成正觉。诵持大悲神咒者。

ruò bù shēng zhū fó guó zhě 。 wǒ shì bù chéng zhèng jué 。 sòng chí dà bēi shén zhòu zhě 。

若不生诸佛国者。我誓不成正觉。诵持大悲神咒者。

ruò bù dewú liàng sān mèi biàn cái zhě 。 wǒ shì bù chéng zhèng jué 。 sòng chí dà bēi shén zhòu zhě 。

若不得无量三昧辩才者。我誓不成正觉。诵持大悲神咒者。

yú xiàn zài shēng zhōng yī qiè suǒ qiú ruò bù guǒ suì zhě 。 bù de wéi dà bēi xīn tuó luó ní yě 。

于现在生中一切所求若不果遂者。不得为大悲心陀罗尼也。

wéi chú bù shàn chú bù zhì chéng 。 ruò zhū nǚ rén yàn jiàn nǚ shēn yù chéng nán zǐ shēn 。

唯除不善除不至诚。若诸女人厌贱女身欲成男子身。

sòng chí dà bēi tuó luó ní zhāng jù 。 ruò bù zhuǎn nǚ shēn chéng nán zǐshēn zhě 。

诵持大悲陀罗尼章句。若不转女身成男子身者。

wǒ shì bù chéng zhèng jué 。 shēng shǎo yí xīn zhě bì bù guǒ suì yě 。

我誓不成正觉。生少疑心者必不果遂也。

ruò zhū zhòng shēng qīn sǔn cháng zhù yǐn shí cái wù 。 qiān fó chū shì bù tōng chàn huǐ 。 zòng chàn yì bù chú miè 。

若诸众生侵损常住饮食财物。千佛出世不通忏悔。纵忏亦不除灭。

jīn sòng dà bēi shén zhòu jí dé chú miè 。 ruò qīn sǔn shí yòng cháng zhù yǐn shí cái wù 。

今诵大悲神咒即得除灭。若侵损食用常住饮食财物。

yào duì shí fāng shī chàn xiè rán shǐ chú miè 。 jīn sòng dà bēi tuó luó ní shí 。

要对十方师忏谢然始除灭。今诵大悲陀罗尼时。

shí fāng shī jí lái wéi zuò zhèng míng 。 yī qiè zuì zhàng xī jiē xiāo miè 。

十方师即来为作证明。一切罪障悉皆消灭。

yī qiè shí è wǔ nì 。 bàng rén bàng fǎ pò zhāi pò jiè 。 pò tǎ huài sì tōu sēng qí wù wū jìng fàn xíng 。

一切十恶五逆。谤人谤法破斋破戒。破塔坏寺偷僧祇物污净梵行。

rú shì děng yī qiè è yè zhòng zuì xī jiē miè jìn 。 wéi chú yī shì yú zhòu shēng yí zhě 。

如是等一切恶业重罪悉皆灭尽。唯除一事于咒生疑者。

nǎi zhì xiǎo zuì qīng yè yì bù de miè 。 hé kuàng zhòng zuì 。 suī bù jí miè zhòng zuì 。

乃至小罪轻业亦不得灭。何况重罪。虽不即灭重罪。

yóu néng yuǎn zuò pú tí zhī yīn 。 fù bái fó yán shì zūn 。 ruò zhū rén tiān sòng chí dà bēi xīn zhòu zhě 。

犹能远作菩提之因。复白佛言世尊。若诸人天诵持大悲心咒者。

dé shí wǔ zhǒng shàn shēng 。 bù shòu shí wǔ zhǒng è sǐ yě 。 qí è sǐ zhě 。

得十五种善生。不受十五种恶死也。其恶死者。

yī qièbù lìng qí jī è kùn kǔ sǐ 。 èr zhě bù wèi jiā jìn zhàng chǔ sǐ 。 sān zhě bù wèi yuàn jiā chóuduì sǐ 。

一切不令其饥饿困苦死。二者不为枷禁杖楚死。三者不为怨家仇对死。

sì zhě bù wèi jūn zhèn xiāng shā sǐ 。 wǔ zhě bù wèi chái láng è shòu cán hài sǐ 。

四者不为军阵相杀死。五者不为豺狼恶兽残害死。

liù zhě bù wèi dú shé yuán xiē suǒ zhōng sǐ 。 qī zhě bù wèi shuǐ huǒ fén piāo sǐ 。 bā zhě bù wèi dú yào suǒ zhōng sǐ 。

六者不为毒蛇蚖蝎所中死。七者不为水火焚漂死。八者不为毒药所中死。

jiǔ zhě bù wèi gǔ dú hài sǐ 。 shí zhě bù wèi kuáng luàn shī niàn sǐ 。 shí yī zhě bù wèi shān shù yá àn zhuì luò sǐ 。

九者不为蛊毒害死。十者不为狂乱失念死。十一者不为山树崖岸坠落死。

shí èr zhě bù wèi è rén yàn mèi sǐ 。 shí sān zhě bù wèi xié shén è guǐ dé biàn sǐ 。

十二者不为恶人厌魅死。十三者不为邪神恶鬼得便死。

shí sì zhě bù wèi è bìng chán shēn sǐ 。 shí wǔ zhě bù wèi fēi fèn zì hài sǐ 。

十四者不为恶病缠身死。十五者不为非分自害死。

sòng chí dà bēi shén zhòu zhě 。 bù bèi rú shì shí wǔ zhǒng è sǐ yě 。 dé shí wǔ zhǒng shàn shēng zhě 。

诵持大悲神咒者。不被如是十五种恶死也。得十五种善生者。

yī zhě suǒ shēng zhī chù cháng féng shàn wáng 。 èr zhě cháng shēng shàn guó 。 sān zhě cháng zhí hǎo shí 。

一者所生之处常逢善王。二者常生善国。三者常值好时。

sì zhě cháng féng shàn yǒu 。 wǔ zhě shēn gēn cháng de jù zú 。 liù zhě dào xīn chún shú 。 qī zhě bù fàn jìn jiè 。

四者常逢善友。五者身根常得具足。六者道心纯熟。七者不犯禁戒。

bā zhě suǒ yǒu juàn shǔ ēn yì hé shùn 。 jiǔ zhě zī jù cái shí cháng de fēng zú 。

八者所有眷属恩义和顺。九者资具财食常得丰足。

shí zhě héng de tā rén gōng jìng fú jiē 。 shí yī zhě suǒ yǒu cái bǎo wú tā jié duó 。

十者恒得他人恭敬扶接。十一者所有财宝无他劫夺。

shí èr zhě yì yù suǒ qiú jiē xī chēng suì 。 shí sān zhě lóng tiān shàn shén héng cháng yōng wèi 。

十二者意欲所求皆悉称遂。十三者龙天善神恒常拥卫。

shí sì zhě suǒ shēng zhī chù jiàn fó wén fǎ 。 shí wǔ zhě suǒ wén zhèng fǎ wù shèn shēn yì 。

十四者所生之处见佛闻法。十五者所闻正法悟甚深义。

ruò yǒusòng chí dà bēi xīn tuó luó ní zhě 。 dé rú shì děng shí wǔ zhǒng shàn shēng yě 。

若有诵持大悲心陀罗尼者。得如是等十五种善生也。

yī qiètiān rén yīng cháng sòng chí wù shēng xiè dài guān shì yīn pú sà shuō shì yǔ yǐ 。

一切天人应常诵持勿生懈怠观世音菩萨说是语已。

yú zhòng huì qián hé zhǎng zhèng zhù 。 yú zhū zhòng shēng qǐ dà bēi xīn kāi yán hán xiào 。

于众会前合掌正住。于诸众生起大悲心开颜含笑。

jí shuōrú shì guǎng dà yuán mǎn wú ài dà bēi xīn dà tuó luó ní shén miào zhāng jù tuó luó ní yuē 。

即说如是广大圆满无碍大悲心大陀罗尼神妙章句陀罗尼曰。

nā mó hē luo dá nà duō luo yè [ kǒu + yē ]( yī ) nā mó ā li [ kǒu + yē ]( èr ) pó lú jié dì shuò bō luo [ kǒu + yē ]( sān )

南无喝啰怛那哆啰夜[口+耶](一)南无阿唎[口+耶](二)婆卢羯帝烁钵啰[口+耶](三)

pú tí sà dài pó [ kǒu + yē ]( sì ) mó hē sà dài pó [ kǒu + yē ]( wǔ ) mó hē jiā lú ní jiā [ kǒu + yē ]( liù ) ǎn ( shǎng shēng qī )

菩提萨跢婆[口+耶](四)摩诃萨跢婆[口+耶](五)摩诃迦卢尼迦[口+耶](六)唵(上声七)

sà pó luo fá yè ( bā ) shù dá nà dá xiě ( jiǔ ) nā mó xī jí lì duǒ yī méng ā li [ kǒu + yē ]( shí )

萨皤啰罚曳(八)数怛那怛写(九)南无悉吉利埵伊蒙阿唎[口+耶](十)

pó lú jí dì shì fó luoléng tuó pó ( shí yī ) nā mó nà luo jǐn chí ( shí èr ) xī li mó hē pó duō shā miē ( yáng míng yīn shí sān )

婆卢吉帝室佛啰楞驮婆(十一)南无那啰谨墀(十二)醯唎摩诃皤哆沙咩(羊鸣音十三)

sà pó ā tā dòu shū péng ( shí sì ) ā shì yùn ( shí wǔ ) sà pó sà duō nà mó pó sà duō nà mó pó gā ( shí liù )

萨婆阿他豆输朋(十四)阿逝孕(十五)萨婆萨哆那摩婆萨多那摩婆伽(十六)

mó fá tè dòu ( shí qī ) dá zhí tā ( shí bā ) ǎn ā pó lú xī ( shí jiǔ ) lú jiā dì ( èr shí ) jiā luó dì ( èr shí yī )

摩罚特豆(十七)怛侄他(十八)唵阿婆卢醯(十九)卢迦帝(二十)迦罗帝(二十一)

yí xī li ( èr shí èr ) mó hē pú tí sà duǒ ( èr shí sān ) sà pó sà pó ( èr shí sì ) mó luó mó luó ( èr shí wǔ )

夷醯唎(二十二)摩诃菩提萨埵(二十三)萨婆萨婆(二十四)摩罗摩罗(二十五)

mó xī mó xī li tuó yùn ( èr shí liù ) jù lú jù lú jié méng ( èr shí qī ) dù lú dù lú fá dū yē dì ( èr shí bā )

摩醯摩醯唎驮孕(二十六)俱卢俱卢羯蒙(二十七)度卢度卢罚阇耶帝(二十八)

mó hē fá dū yē dì ( èr shí jiǔ ) tuó luó tuó luó ( sān shí ) dì lì ní ( sān shí yī ) shì fó luo yé ( sān shí èr )

摩诃罚阇耶帝(二十九)陀罗陀罗(三十)地利尼(三十一)室佛啰耶(三十二)

zhē luó zhē luó ( sān shí sān ) mó mó fá mó luo ( sān shí sì ) mù dì [ kǒu + lì ]( sān shí wǔ ) yī xī yí xī( sān shí liù )

遮罗遮罗(三十三)摩摩罚摩啰(三十四)穆帝[口+丽](三十五)伊醯移醯(三十六)

shì nà shì nà ( sān shí qī ) ā luo jiǎng fó luo shè lì ( sān shí bā ) fá shā fá jiǎng ( sān shí jiǔ )

室那室那(三十七)阿啰奖佛啰舍利(三十八)罚沙罚奖(三十九)

fó luó shè yé ( sì shí ) hū lú hū lú mó luo ( sì shí yī ) hū lú hū lú xī lì ( sì shí èr ) suō luo suō luo ( sì shí sān )

佛罗舍耶(四十)呼嚧呼嚧摩啰(四十一)呼嚧呼嚧醯利(四十二)娑啰娑啰(四十三)

xī lì xī lì ( sì shí sì ) sū lú sū lú ( sì shí wǔ ) pú tí yè pú tí yè ( sì shí liù ) pú tuó yè pú tuó yè ( sì shí qī )

悉利悉利(四十四)苏嚧苏嚧(四十五)菩提夜菩提夜(四十六)菩驮夜菩驮夜(四十七)

mí dì lì yè ( sì shí bā ) nà luo jǐn chí ( sì shí jiǔ ) dì li sè ní nà ( wǔ shí ) bō yè mó nà ( wǔ shí yī )

弥帝利夜(四十八)那啰谨墀(四十九)地唎瑟尼那(五十)波夜摩那(五十一)

suō pó hē ( wǔ shí èr ) xī tuó yè ( wǔ shí sān ) suō pó hē ( wǔ shí sì ) mó hē xī tuó yè ( wǔ shí wǔ )

娑婆诃(五十二)悉陀夜(五十三)娑婆诃(五十四)摩诃悉陀夜(五十五)

suō pó hē ( wǔ shí liù ) xī tuó yù yì ( wǔ shí qī ) shì pó luo yé ( wǔ shí bā ) suō pó hē ( wǔ shí jiǔ ) nà luo jǐn chí ( liù shí ) suō pó hē ( liùshí yī ) mó luo nà luo ( liù

娑婆诃(五十六)悉陀喻艺(五十七)室皤啰耶(五十八)娑婆诃(五十九)那啰谨墀(六十)娑婆诃(六十一)摩啰那啰(六

shí èr ) suō pó hē ( liù shí sān ) xī luo sēng ā mù qū yé ( liù shí sì ) suō pó hē ( liù shí wǔ )

十二)娑婆诃(六十三)悉啰僧阿穆佉耶(六十四)娑婆诃(六十五)

suō pó mó hē ā xī tuó yè ( liù shí liù ) suō pó hē ( liù shí qī ) zhě jí luo ā xī tuó yè ( liù shí bā )

娑婆摩诃阿悉陀夜(六十六)娑婆诃(六十七)者吉啰阿悉陀夜(六十八)

suō pó hē ( liù shí jiǔ ) bō tuó mó jié xī duō yè ( qī shí ) suō pó hē ( qī shí yī )

娑婆诃(六十九)波陀摩羯悉哆夜(七十)娑婆诃(七十一)

nà luo jǐn chí pó gā luo [ kǒu + yē ]( qī shí èr ) suō pó hē ( qī shí sān ) mó pó lì shèng jié luo yè ( qī shí sì )

那啰谨墀皤伽啰[口+耶](七十二)娑婆诃(七十三)摩婆利胜羯啰夜(七十四)

suō pó hē ( qī shí wǔ ) nā mó hē luo dá nà duō luo yè yé ( qī shí liù ) nā mó ā li [ kǒu + yē]( qī shí qī )

娑婆诃(七十五)南无喝啰怛那哆啰夜耶(七十六)南无阿唎[口+耶](七十七)婆

pó lú jí dì ( qī shí bā ) shuò pó luo yè ( qī shí jiǔ ) suō pó hē ( bā shí ) ǎn xī diàn dōu màn duō luo bō mò yé ( bā shí yī ) suō pó hē ( bā shí èr )

嚧吉帝(七十八)烁皤啰夜(七十九)娑婆诃(八十)唵悉殿都曼哆啰钵默耶(八十一)娑婆诃(八十二)

guān shì yīn pú sà shuō cǐ zhòu yǐ 。 dà dì liù biàn zhèn dòng 。 tiān yǔ bǎo huá bīn fēn ér xià 。

观世音菩萨说此咒已。大地六变震动。天雨宝华缤纷而下。

shí fāng zhū fó xī jiē huān xǐ 。 tiān mó wài dào kǒng bù máo shù 。 yī qièzhòng huì jiē huò guǒ zhèng 。

十方诸佛悉皆欢喜。天魔外道恐怖毛竖。一切众会皆获果证。

huò de xū tuó huán guǒ 。 huò de sī tuó hán guǒ 。 huò deā nà hán guǒ 。 huò de ā luó hàn guǒ zhě 。

或得须陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿罗汉果者。

huò dé yī dì èr dì sān dì sì dì wǔ dì 。 nǎi zhì shí dì zhě 。 wú liàng zhòng shēng fā pú tí xīn 。

或得一地二地三地四地五地。乃至十地者。无量众生发菩提心。

ěr shí dà fàn tiān wáng cóng zuò ér qǐ 。 zhěng lǐ yī fú hé zhǎng gōng jìng 。 bái guānshì yīn pú sà yán 。

尔时大梵天王从座而起。整理衣服合掌恭敬。白观世音菩萨言。

shàn zāi dà shì wǒ cóng xī lái jīng wú liàng fó huì 。 wén zhǒng zhǒngfǎ zhǒng zhǒng tuó luó ní 。

善哉大士我从昔来经无量佛会。闻种种法种种陀罗尼。

wèi céng wén shuō rú cǐ wú ài dà bēi xīn dà bēi tuó luó ní shén miào zhāng jù 。 wéi yuàn dà shì wèi wǒ 。

未曾闻说如此无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句。唯愿大士为我。

shuō cǐ tuó luó ní xíng mào zhuàng xiàng 。 wǒ děng dà zhòng yuàn lè yù wén 。 guān shì yīn pú sà gào fàn wáng yán 。

说此陀罗尼形貌状相。我等大众愿乐欲闻。观世音菩萨告梵王言。

rǔ wèi fāng biànlì yì yī qiè zhòng shēng gù 。 zuò rú shì wèn 。 rǔ jīn shàn tīng wú wéi rǔ děng lüè shuōshǎo ěr 。

汝为方便利益一切众生故。作如是问。汝今善听吾为汝等略说少耳。

guān shì yīn pú sà yán 。 dà cí bēi xīn shì píng děng xīn 。 shì wú wéi xīn shì wúrǎn zhù xīn 。 shì kōng guān xīn shì gōng jìng xīn 。

观世音菩萨言。大慈悲心是平等心。是无为心是无染著心。是空观心是恭敬心。

shì bēi xià xīn shì wú zá luàn xīn wújiàn qǔ xīn 。 shì wú shàng pú tí xīn 。

是卑下心是无杂乱心无见取心。是无上菩提心。

shì dāng zhī rú shì děng xīn jí shì tuó luó ní xiàngmào 。 rǔ dāng yī cǐ ér xiū xíng zhī 。 dà fàn wáng yán 。

是当知如是等心即是陀罗尼相貌。汝当依此而修行之。大梵王言。

wǒ děng dà zhòng jīn shǐ shí cǐ tuó luó ní xiàng mào 。 cóng jīn shòu chí bù gǎn wàng shī 。

我等大众今始识此陀罗尼相貌。从今受持不敢忘失。

guān shì yīn yán 。 ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén 。 sòng chí cǐ shén zhòu zhě 。 fāguǎng dà pú tí xīn 。

观世音言。若善男子善女人。诵持此神咒者。发广大菩提心。

shì dù yī qiè zhòng shēng shēn chí zhāi jiè 。 yú zhū zhòng shēng qǐ píng děng xīn 。 cháng sòng cǐ zhòu mò lìng duàn jué 。

誓度一切众生身持斋戒。于诸众生起平等心。常诵此咒莫令断绝。

zhù yú jìng shì zǎo yù qīng jìng zhùjìng yī fú 。 xuán fān rán dēng xiāng huá bǎi wèi yǐn shí yǐ yòng gòng yǎng 。

住于净室澡浴清净著净衣服。悬幡然灯香华百味饮食以用供养。

zhì xīn yī chùgèng mò yì yuán 。 rú fǎ sòng chí 。 shì shí dāng yǒu rì guāng pú sà yuè guāng pú sà 。

制心一处更莫异缘。如法诵持。是时当有日光菩萨月光菩萨。

yǔ wú liàng shén xiān 。 lái wéi zuò zhèng yì qí xiào yàn 。 wǒ shí dāng yǐ qiān yǎn zhào jiàn qiān shǒu hù chí 。

与无量神仙。来为作证益其效验。我时当以千眼照见千手护持。

cóng shì yǐ wǎng suǒ shì shì jiān jīng shū xī néng shòu chí 。 yī qièwài dào fǎ shù wéi tuó yǔ jí yì néng tōng dá 。

从是以往所是世间经书悉能受持。一切外道法术韦陀与籍亦能通达。

sòng chí cǐ shén zhòu zhě 。 shì jiān bā wànsì qiān zhǒng bìng 。 xī jiē zhì zhī wú bù chā zhě 。

诵持此神咒者。世间八万四千种病。悉皆治之无不差者。

yì néng shǐ lìng yī qiè guǐ shén 。 jiàngzhū tiān mó zhì zhū wài dào 。 ruò zài shān yě sòng jīng zuò chán 。

亦能使令一切鬼神。降诸天魔制诸外道。若在山野诵经坐禅。

yǒu zhū shān jīng zá mèi wǎng liǎng guǐ shén 。 héng xiāng nǎo luàn xīn bù ān dìng zhě 。 sòng cǐ zhòu yī biàn shì 。

有诸山精杂魅魍魉鬼神。横相恼乱心不安定者。诵此咒一遍是。

zhū guǐ shén xī jiē bèi fù yě 。 ruò néng rú fǎ sòng chí 。 yú zhū zhòng shēng qǐ cí bēi xīn zhě 。

诸鬼神悉皆被缚也。若能如法诵持。于诸众生起慈悲心者。

wǒ shí dāng chì yī qiè shàn shén lóng wáng jīn gāng mì jì 。 cháng suí wèi hù bù lí qí cè 。 rú hù yǎn jīng rú hù yǐ mìng 。 shuō jì chì yuē 。

我时当敕一切善神龙王金刚密迹。常随卫护不离其侧。如护眼睛如护已命。说偈敕曰。

wǒ qiǎn mì jì jīn gāng shì wū chú jūn tú yāng jù shī

我遣密迹金刚士乌刍君荼鸯俱尸

bā bù lì shì shǎng jiā luó cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

八部力士赏迦罗常当拥护受持者

wǒ qiǎn mó xī nà luó yán jīn gāng luó tuó jiā pí luó

我遣摩醯那罗延金刚罗陀迦毗罗

cháng dāng yōng hù shòu chí zhě wǒ qiǎn pó sà suō lóu luó

常当拥护受持者我遣婆馺娑楼罗

mǎn shàn chē bō zhēn tuó luó cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

满善车钵真陀罗常当拥护受持者

wǒ qiǎn sà zhē mó hé luó jiū lán dān zhā bàn zhī luó

我遣萨遮摩和罗鸠阑单吒半只罗

cháng dāng yōng hù shòu chí zhě wǒ qiǎn bì pó gā luó wáng

常当拥护受持者我遣毕婆伽罗王

yīng dé pí duō sà hé luó cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

应德毗多萨和罗常当拥护受持者

wǒ qiǎn fàn mó sān bō luó wǔ bù jìng jū yán mó luó

我遣梵摩三钵罗五部净居炎摩罗

cháng dāng yōng hù shòu chí zhě wǒ qiǎn shì wáng sān shí sān

常当拥护受持者我遣释王三十三

dà biàn gōng dé pó dá nà cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

大辩功德婆怛那常当拥护受持者

wǒ qiǎn tí tóu lài zhā wáng shén mǔ nǚ děng dà lì zhòng

我遣提头赖吒王神母女等大力众

cháng dāng yōng hù shòu chí zhě wǒ qiǎn pí lóu lè chā wáng

常当拥护受持者我遣毗楼勒叉王

pí lóu bó chā pí shā mén cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

毗楼博叉毗沙门常当拥护受持者

wǒ qiǎn jīn sè kǒng què wáng èr shí bā bù dà xiān zhòng

我遣金色孔雀王二十八部大仙众

cháng dāng yōng hù shòu chí zhě wǒ qiǎn mó ní bá tuó luó

常当拥护受持者我遣摩尼跋陀罗

sàn zhī dà jiàng fú luó pó cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

散支大将弗罗婆常当拥护受持者

wǒ qiǎn nán tuó bá nán tuó pó gā luó lóng yī bō luó

我遣难陀跋难陀婆伽罗龙伊钵罗

cháng dāng yōng hù shòu chí zhě wǒ qiǎn xiū luó gān tà pó

常当拥护受持者我遣修罗乾闼婆

jiā lóu jǐn nà mó hóu luó cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

迦楼紧那摩睺罗常当拥护受持者

wǒ qiǎn shuǐ huǒ léi diàn shén jiū pán tú wáng pí shè dū

我遣水火雷电神鸠槃荼王毗舍阇

cháng dāng yōng hù shòu chí zhě

常当拥护受持者

shì zhū shàn shén jí shén lóng wáng shén mǔ nǚ děng 。 gè yǒu wǔ bǎi juàn shǔ 。 dà lì yè chā cháng suí yōng hù 。

是诸善神及神龙王神母女等。各有五百眷属。大力夜叉常随拥护。

sòng chí dà bēi shén zhòu zhě 。 qí rén ruò zài kōng shān kuàng yě dú sù gū mián 。

诵持大悲神咒者。其人若在空山旷野独宿孤眠。

shì zhū shàn shén fān dài sù wèi pì chú zāi zhàng 。 ruò zài shēn shān mí shī dào lù 。

是诸善神番代宿卫辟除灾障。若在深山迷失道路。

sòng cǐ zhòu gù shàn shén lóng wáng 。 huà zuò shàn rén shì qízhèng dào 。 ruò zài shān lín kuàng yě fá shǎo shuǐ huǒ 。

诵此咒故善神龙王。化作善人示其正道。若在山林旷野乏少水火。

lóng wáng hù gù huà chū shuǐ huǒ 。 guān shì yīn pú sà fù wéi sòng chí zhě 。 shuō xiāo chú zāi huò qīng liáng zhī jì 。

龙王护故化出水火。观世音菩萨复为诵持者。说消除灾祸清凉之偈。

ruò xíng kuàng yě shān zé zhōng féng zhí hǔ láng zhū è shòu

若行旷野山泽中逢值虎狼诸恶兽

shé yuán jīng mèi wǎng liǎng guǐ wén sòng cǐ zhòu mò néng hài

蛇蚖精魅魍魉鬼闻诵此咒莫能害

ruò xíng jiāng hú cāng hǎi jiān dú lóng jiāo lóng mó jié shòu

若行江湖沧海间毒龙蛟龙摩竭兽

yè chā luó chà yú yuán biē wén sòng cǐ zhòu zì cáng yǐn

夜叉罗刹鱼鼋鳖闻诵此咒自藏隐

ruò féng jūn zhèn zéi wéi rào huò bèi è rén duó cái bǎo

若逢军阵贼围绕或被恶人夺财宝

zhì chéng chēng sòng dà bēi zhòu bǐ qǐ cí xīn fù dào guī

至诚称诵大悲咒彼起慈心复道归

ruò wéi wáng guān shōu lù shēn líng yǔ jìn bì chǒu jiā suǒ

若为王官收录身囹圄禁闭杻枷锁

zhì chéng chēng sòng dà bēi zhòu guān zì kāi ēn shì fàng huán

至诚称诵大悲咒官自开恩释放还

ruò rù yě dào gǔ dú jiā yǐn shí yǒu yào yù xiāng hài

若入野道蛊毒家饮食有药欲相害

zhì chéng chēng sòng dà bēi zhòu dú yào biàn chéng gān lù jiāng

至诚称诵大悲咒毒药变成甘露浆

nǚ rén lín nán shēng chǎn shí xié mó zhē zhàng kǔ nàn rěn

女人临难生产时邪魔遮障苦难忍

zhì chéng chēng sòng dà bēi zhòu guǐ shén tuì sàn ān lè shēng

至诚称诵大悲咒鬼神退散安乐生

è lóng yì guǐ xíng dú qì rè bìng qīn líng mìng yù zhōng

恶龙疫鬼行毒气热病侵陵命欲终

zhì xīn chēng sòng dà bēi zhòu yì bìng xiāo chú shòu mìng cháng

至心称诵大悲咒疫病消除寿命长

lóng guǐ liú xíng zhū dú zhǒng yōng chuāng nóng xuè tòng pǒ kān

龙鬼流行诸毒肿痈疮脓血痛叵堪

zhì xīn chēng sòng dà bēi zhòu sān tuò dú zhǒng suí kǒu xiāo

至心称诵大悲咒三唾毒肿随口消

zhòng shēng zhuó è qǐ bù shàn yàn mèi zhòu zǔ jié yuàn chóu

众生浊恶起不善厌魅咒诅结怨仇

zhì xīn chēng sòng dà bēi zhòu yàn mèi hái zhù yú běn rén

至心称诵大悲咒厌魅还著于本人

è shēng zhuó luàn fǎ miè shí yín yù huǒ shèng xīn mí dǎo

恶生浊乱法灭时淫欲火盛心迷倒

qì bèi qī xù wài tān rǎn zhòu yè xié sī wú zàn tíng

弃背妻婿外贪染昼夜邪思无暂停

ruò néng chēng sòng dà bēi zhòu yín yù huǒ miè xié xīn chú

若能称诵大悲咒淫欲火灭邪心除

wǒ ruò guǎng zàn zhòu gōng lì yī jié chēng yáng wú jìn qī

我若广赞咒功力一劫称扬无尽期

ěr shí guān shì yīn pú sà gào fàn tiān yán 。 sòng cǐ zhòu wǔ biàn 。 qǔ wǔ sè xiàn zuò suǒ 。

尔时观世音菩萨告梵天言。诵此咒五遍。取五色线作索。

zhòu èr shí yī biàn jié zuò èr shí yī jié xì xiàng 。 cǐ tuó luó ní shì guò qù jiǔ shí jiǔ yì héng hé shā zhū fó suǒ shuō 。

咒二十一遍结作二十一结系项。此陀罗尼是过去九十九亿恒河沙诸佛所说。

bǐ děng zhū fó wéi zhū xíng rén 。 xiū xíng liù dù wèi mǎn zú zhě sù lìng mǎn zú gù 。

彼等诸佛为诸行人。修行六度未满足者速令满足故。

wèi fā pú tí xīn zhě sù lìng fā xīn gù 。 ruò shēng wén rén wèi zhèng guǒ zhě sù lìng zhèng gù 。

未发菩提心者速令发心故。若声闻人未证果者速令证故。

ruò sān qiān dà qiān shì jiè nèi zhū shén xiān rén 。 wèi fā wú shàng pú tí xīn zhě lìng sù fā xīn gù 。

若三千大千世界内诸神仙人。未发无上菩提心者令速发心故。

ruò zhū zhòng shēng wèi dé dà chéng xìn gēn zhě 。 yǐ cǐ tuó luó ní wēi shén lì gù 。

若诸众生未得大乘信根者。以此陀罗尼威神力故。

lìng qí dà chéng zhǒng zi fǎ yá zēng zhǎng 。 yǐ wǒ fāng biàn cí bēi lì gù 。 lìng qí suǒ xū jiē de chéng bàn 。

令其大乘种子法芽增长。以我方便慈悲力故。令其所须皆得成办。

dà sān qiān dà qiān shì jiè 。 yōu yǐn àn chù sān tú zhòng shēng 。 wén wǒ cǐ zhòu jiē de lí kǔ 。

大三千大千世界。幽隐闇处三涂众生。闻我此咒皆得离苦。

yǒu zhū pú sà wèi jiē chū zhù zhě sù lìng de gù 。 nǎi zhì lìng dé shí zhù dì gù 。 yòu lìng dé dào fó dì gù 。

有诸菩萨未阶初住者速令得故。乃至令得十住地故。又令得到佛地故。

zì rán chéng jiù sān shí èr xiàng bā shí suí xíng hǎo 。 ruò shēng wén rén wén cǐ tuó luó ní yī jīng ěr zhě 。

自然成就三十二相八十随形好。若声闻人闻此陀罗尼一经耳者。

xiū xíng shū xiě cǐ tuó luó ní zhě 。 yǐ zhì zhí xīn rú fǎ ér zhù zhě 。 sì shā mén guǒ bù qiú zì dé 。

修行书写此陀罗尼者。以质直心如法而住者。四沙门果不求自得。

ruò sān qiān dà qiān shì jiè nèi 。 shān hé shí bì sì dà hǎi shuǐ néng lìng yǒng fèi 。

若三千大千世界内。山河石壁四大海水能令涌沸。

xū mí shān jí tiě wéi shān néng lìng yáo dòng 。 yòu lìng suì rú wēi chén 。 qí zhōng zhòng shēng xī lìng fā wú shàng pú tí xīn 。

须弥山及铁围山能令摇动。又令碎如微尘。其中众生悉令发无上菩提心。

ruò zhū zhòng shēng xiàn shì qiú yuàn zhě 。 yú sān qī rì jìng chí zhāi jiè 。 sòng cǐ tuó luó ní bì guǒ suǒ yuàn 。

若诸众生现世求愿者。于三七日净持斋戒。诵此陀罗尼必果所愿。

cóng shēng sǐ jì zhì shēng sǐ jì 。 yī qiè è yè bìng jiē miè jìn 。 sān qiān dà qiān shì jiè nèi 。

从生死际至生死际。一切恶业并皆灭尽。三千大千世界内。

yī qiè zhū fó pú sà 。 fàn shì sì tiān wáng shén xiān lóng wáng xī jiē zhèng zhī 。 ruò zhū rén tiān sòng chí cǐ tuó luó ní zhě 。

一切诸佛菩萨。梵释四天王神仙龙王悉皆证知。若诸人天诵持此陀罗尼者。

qí rén ruò zài jiāng hé dà hǎi zhōng 。 mù yù qí zhōng zhòng shēng 。 dé cǐ rén yù shēn zhī shuǐ zhān zhù qí shēn 。

其人若在江河大海中。沐浴其中众生。得此人浴身之水沾著其身。

yī qiè è yè zhòng zuì xī jiē xiāo miè 。 jí dé zhuǎn shēng tā fāng jìng tǔ 。 lián huá huà shēng bù shòu tāi shēn shī luǎn zhī shēn 。

一切恶业重罪悉皆消灭。即得转生他方净土。莲华化生不受胎身湿卵之身。

hé kuàng shòu chí dú sòng zhě 。 ruò sòng chí zhě xíng yú dào lù 。

何况受持读诵者。若诵持者行于道路。

dà fēng shí lái chuī cǐ rén shēn máo fà yī fú 。 yú fēng xià guò zhū lèi zhòng shēng 。

大风时来吹此人身毛发衣服。余风下过诸类众生。

dé qírén piāo shēn fēng chuī zhe shēn zhě 。 yī qiè zhòng zuì è yè bìng jiē miè jìn 。

得其人飘身风吹著身者。一切重罪恶业并皆灭尽。

gèng bù shòu sān è dào bào cháng shēng fó qián 。 dāng zhī shòu chí zhě fú dé guǒ bào bù kě sī yì 。

更不受三恶道报常生佛前。当知受持者福德果报不可思议。

sòng chí cǐ tuó luó ní zhě 。 kǒu zhōng suǒ chū yán yīn ruò shàn ruò è 。 yī qiè tiān mó wài dào tiān lóng guǐ shén wén zhě 。

诵持此陀罗尼者。口中所出言音若善若恶。一切天魔外道天龙鬼神闻者。

jiē shì qīng jìng fǎ yīn 。 jiē yú qí rén qǐ gōng jìng xīn 。

皆是清净法音。皆于其人起恭敬心。

zūn zhòng rú fó 。 sòng chí cǐ tuó luó ní zhě 。 dāng zhī qí rén jí shì fó shēn cáng 。

尊重如佛。诵持此陀罗尼者。当知其人即是佛身藏。

jiǔ shí jiǔ yì héng hé shā zhū fó suǒ ài xī gù 。 dāng zhī qí rén jí shì guāng míng shēn 。

九十九亿恒河沙诸佛所爱惜故。当知其人即是光明身。

yī qiè rú lái guāng míng zhào gù 。 dāng zhī qí rén shì cí bēi cáng 。 héng yǐ tuó luó ní jiù zhòng shēng gù 。

一切如来光明照故。当知其人是慈悲藏。恒以陀罗尼救众生故。

dāng zhī qí rén shì miào fǎ zàng 。 pǔ shè yī qiè zhū tuó luó ní mén gù 。 dāng zhī qí rén shì chán dìng cáng 。

当知其人是妙法藏。普摄一切诸陀罗尼门故。当知其人是禅定藏。

bǎi qiān sān mèi cháng xiàn qián gù 。 dāng zhī qí rén shì xū kōng cáng 。 cháng yǐ kōng huì guān zhòng shēng gù 。

百千三昧常现前故。当知其人是虚空藏。常以空慧观众生故。

dāng zhī qí rén shì wúwèi cáng 。 lóng tiān shàn shén cháng hù chí gù 。 dāng zhī qí rén shì miào yǔ cáng 。

当知其人是无畏藏。龙天善神常护持故。当知其人是妙语藏。

kǒu zhōng tuó luó ní yīn wú duàn jué gù 。 dāng zhī qí rén shì cháng zhù cáng 。 sān zāi è jié bù néng huài gù 。

口中陀罗尼音无断绝故。当知其人是常住藏。三灾恶劫不能坏故。

dāng zhī qí rén shì jiě tuō cáng 。 tiān mó wài dào bù néng jī liú gù 。 dāng zhī qí rén shì yào wáng cáng 。

当知其人是解脱藏。天魔外道不能稽留故。当知其人是药王藏。

cháng yǐ tuó luó ní liáo zhòng shēng bìng gù 。 dāngzhī qí rén shì shén tōng cáng 。

常以陀罗尼疗众生病故。当知其人是神通藏。

yóu zhū fó guó de zì zài gù 。 qí rén gōng dé zàn bù kě jìn 。 shàn nán zǐ ruò fù yǒurén 。

游诸佛国得自在故。其人功德赞不可尽。善男子若复有人。

yàn shì jiān kǔ qiú cháng shēng lè zhě 。 zài xián jìng chù qīng jìng jié jiè 。 zhòu yī zhuó 。

厌世间苦求长生乐者。在闲净处清净结界。咒衣著。

ruò shuǐ ruò shí ruò xiāng ruò yào jiē zhòu yī bǎi bā biàn 。 fú bì dé cháng mìng 。

若水若食若香若药皆咒一百八遍。服必得长命。

ruò néng rú fǎ jié jiè yī fǎ shòu chí 。 yī qiè chéng jiù 。 qí jié jiè fǎ zhě 。 qǔ dāo zhòu èr shí yī biàn 。

若能如法结界依法受持。一切成就。其结界法者。取刀咒二十一遍。

huá dì wéi jiè 。 huò qǔ jìng shuǐ zhòu èr shí yī biàn 。 sàn zhù sì fāng wéi jiè 。

划地为界。或取净水咒二十一遍。散著四方为界。

huò qǔ bái jiè zǐ zhòu èr shí yī biàn 。 zhì zhù sì fāng wéi jiè 。 huò yǐ xiǎng dào chù wéijiè 。

或取白芥子咒二十一遍。掷著四方为界。或以想到处为界。

huò qǔ jìng huī zhòu èr shí yī biàn wéi jiè 。 huò zhòu wǔ sè xiàn èr shí yī biàn 。 wéi rào sì biān wéi jiè 。 jiē dé 。

或取净灰咒二十一遍为界。或咒五色线二十一遍。围绕四边为界。皆得。

ruò néng rú fǎ shòu chí zì rán kè guǒ 。 ruò wén cǐ tuó luó ní míng zì zhě 。 shàng miè wú liàng jié shēng sǐ zhòng zuì 。

若能如法受持自然克果。若闻此陀罗尼名字者。尚灭无量劫生死重罪。

hé kuàng sòng chí zhě 。 ruòde cǐ shén zhòu sòng zhě 。 dāng zhī qí rén yǐ céng gòng yǎng wú liàng zhū fó 。

何况诵持者。若得此神咒诵者。当知其人已曾供养无量诸佛。

guǎngzhǒng shàn gēn 。 ruò néng wéi zhū zhòng shēng bá qí kǔ nàn 。 rú fǎ sòng chí zhě 。

广种善根。若能为诸众生拔其苦难。如法诵持者。

dāng zhī qí rén jí shì jù dà bēi zhě 。 chéng fó bù jiǔ 。 suǒ jiàn zhòng shēng jiē xī wéisòng 。

当知其人即是具大悲者。成佛不久。所见众生皆悉为诵。

lìng bǐ ěr wén yǔ zuò pú tí yīn 。 shì rén gōng dé wú liàng wú biān zàn bù kě jìn 。

令彼耳闻与作菩提因。是人功德无量无边赞不可尽。

ruò néng jīng chéng yòng xīn shēn chí zhāi jiè 。 wèi yī qiè zhòng shēng chàn huǐ xiān yè zhī zuì 。

若能精诚用心身持斋戒。为一切众生忏悔先业之罪。

yì zì chàn xiè wú liàng jié lái zhòng zhǒng è yè 。 kǒu zhōng sà sà sòng cǐ tuó luó ní shēng shēng bù jué zhě 。

亦自忏谢无量劫来种种恶业。口中馺馺诵此陀罗尼声声不绝者。

sì shā mén guǒ cǐ shēng jí zhèng 。 qí lì gēn yǒu huì guānfāng biàn zhě 。 shí dì guǒ wèi kè huò bù nán 。

四沙门果此生即证。其利根有慧观方便者。十地果位克获不难。

hé kuàng shì jiān xiǎo xiǎo fú bào 。 suǒ yǒu qiú yuàn wú bù guǒ suì zhě yě 。 ruò yù shǐ guǐ zhě 。

何况世间小小福报。所有求愿无不果遂者也。若欲使鬼者。

qǔ yě dú lóu jìng xǐ 。 yú qiān yǎn xiàng qián shè tán chǎng 。 yǐ zhǒng zhǒng xiāng huá yǐn shí jì zhī 。

取野髑髅净洗。于千眼像前设坛场。以种种香华饮食祭之。

rì rì rú shì qī rì 。 bì lái xiàn shēn suí rén shǐ lìng 。 ruò yù shǐ sì tiān wáng zhě 。 zhòu tán xiāng shāo zhī 。

日日如是七日。必来现身随人使令。若欲使四天王者。咒檀香烧之。

yóu cǐ pú sà dà bēi yuàn lì shēn zhòng gù 。 yì wèi cǐ tuó luó ní wēi shén guǎng dà gù 。 fógào ā nán 。

由此菩萨大悲愿力深重故。亦为此陀罗尼威神广大故。佛告阿难。

ruò yǒu guó tǔ zāi nàn qǐ shí 。 shì tǔ guó wáng ruò yǐ zhèng fǎ zhì guó 。 kuān zòng rén wù bù wǎng zhòng shēng shè zhū yǒu guò 。

若有国土灾难起时。是土国王若以正法治国。宽纵人物不枉众生赦诸有过。

qī rì qī yè shēn xīn jīng jìn sòng chí rú shì dà bēi xīn tuó luó ní shén zhòu 。 lìng bǐ guó tǔ yī qiè zāi nàn xī jiē chú miè 。

七日七夜身心精进诵持如是大悲心陀罗尼神咒。令彼国土一切灾难悉皆除灭。

wǔ gǔ fēng dēng wàn xìng ān lè 。 yòu ruò wéi yú tā guó yuàn dí 。 shù lái qīn rǎo bǎi xìng bù ān 。

五谷丰登万姓安乐。又若为于他国怨敌。数来侵扰百姓不安。

dà chén móu pàn yì qì liú xíng 。 shuǐ hàn bù diào rì yuè shī dù 。 rú shì zhǒng zhǒng zāi nàn qǐ shí 。

大臣谋叛疫气流行。水旱不调日月失度。如是种种灾难起时。

dāng zào qiān yǎn dà bēi xīn xiàng miàn xiàng xī fāng 。 yǐ zhǒng zhǒng xiāng huá chuáng fān bǎo gài huò bǎi wèi yǐn shí zhì xīn 。

当造千眼大悲心像面向西方。以种种香华幢幡宝盖或百味饮食至心。

gòng yǎng 。 qí wáng yòu néng qī rì qī yè shēn xīn jīng jìn 。 sòng chí rú shì tuó luó ní shén miào zhāng jù 。

供养。其王又能七日七夜身心精进。诵持如是陀罗尼神妙章句。

wài guó yuàn dí jí zì xiáng fú 。 gè huán zhèng zhì bù xiāng rǎo nǎo 。 guó tǔ tōng tóng cí xīn xiāng xiàng 。

外国怨敌即自降伏。各还政治不相扰恼。国土通同慈心相向。

wáng zǐ bǎi guān jiē xíng zhōng chì 。 fēi hòu cǎi nǚ xiào jìng xiàng wáng 。 zhū lóng guǐ shén yōng hù qí guó 。

王子百官皆行忠赤。妃后婇女孝敬向王。诸龙鬼神拥护其国。

yǔ zé shùn shí guǒ shí fēng ráo rén mín huān lè 。 yòu ruò jiā nèi yù dà è bìng bǎi guài jìng qǐ 。

雨泽顺时果实丰饶人民欢乐。又若家内遇大恶病百怪竞起。

guǐ shén xié mó hào luàn qí jiā è rén héng zào kǒu shé yǐ xiāng móu hài 。 shì jiā dà xiǎo nèi wài bù hé zhě 。

鬼神邪魔耗乱其家恶人横造口舌以相谋害。室家大小内外不和者。

dāng xiàng qiān yǎn dà bēi xiàng qián shè qí tán chǎng 。 zhì xīn niàn guān shì yīn pú sà 。

当向千眼大悲像前设其坛场。至心念观世音菩萨。

sòng cǐ tuó luó ní mǎn qí qiān biàn 。 rú shàng è shì xī jiē xiāo miè yǒng de ān yǐn 。

诵此陀罗尼满其千遍。如上恶事悉皆消灭永得安隐。

ā nán bái fó yán 。 shì zūn cǐ zhòu míng hé yún hé shòu chí 。 fó gào ā nán 。 rú shì shén zhòu yǒu zhǒng zhǒng míng 。

阿难白佛言。世尊此咒名何云何受持。佛告阿难。如是神咒有种种名。

yī míng guǎng dà yuán mǎn 。 yī míng wú ài dà bēi 。 yī míng jiù kǔ tuó luó ní 。 yī míng yán shòu tuó luó ní 。

一名广大圆满。一名无碍大悲。一名救苦陀罗尼。一名延寿陀罗尼。

yī míng miè è qù tuó luó ní 。 yī míng pò è yè zhàng tuó luó ní 。 yī míng mǎn yuàn tuó luó ní 。

一名灭恶趣陀罗尼。一名破恶业障陀罗尼。一名满愿陀罗尼。

yī míng suí xīn zì zài tuó luó ní 。 yī míng sù chāo shàng dì tuó luó ní 。 rú shì shòu chí 。

一名随心自在陀罗尼。一名速超上地陀罗尼。如是受持。

ā nán bái fó yán 。 shì zūn cǐ pú sà mó hē sà míng zì hé děng 。 shàn néng xuān shuō rú shì tuó luó ní 。

阿难白佛言。世尊此菩萨摩诃萨名字何等。善能宣说如是陀罗尼。

fó yán cǐ pú sà míng guān shì yīn zì zài 。 yì míng niǎn suǒ yì míng qiān guāng yǎn 。

佛言此菩萨名观世音自在。亦名捻索亦名千光眼。

shàn nán zǐ cǐ guānshì yīn pú sà 。 bù kě sī yì wēi shén zhī lì 。 yǐ yú guò qù wú liàng jié zhōng 。

善男子此观世音菩萨。不可思议威神之力。已于过去无量劫中。

yǐ zuò fójìng hào zhèng fǎ míng rú lái 。 dà bēi yuàn lì 。 wèi yù fā qǐ yī qiè pú sà 。

已作佛竟号正法明如来。大悲愿力。为欲发起一切菩萨。

ān lè chéng shú zhū zhòng shēng gù xiàn zuò pú sà 。

安乐成熟诸众生故现作菩萨。

ru deng da zhong zhu pu sa mo he sa fan shi long shen 。 jie ying gong jing mo sheng qing man 。

汝等大众诸菩萨摩诃萨梵释龙神。皆应恭敬莫生轻慢。

yi qie ren tian chang xu gong yang zhuan cheng ming hao 。 de wu liang fu mie wu liang zui 。

一切人天常须供养专称名号。得无量福灭无量罪。

ming zhong wang sheng e mi tuo fo guo 。 fo gao a nan 。 ci guan shi yin pu sa suo shuo shen zhou zhen shi bu xu 。

命终往生阿弥陀佛国。佛告阿难。此观世音菩萨所说神咒真实不虚。

ruo yu qing ci pu sa lai 。 zhou zhuo ju luo xiang san qi bian shao pu sa ji lai 。( zhuo ju luo xiang an xi xiang ye ) ruo you mao er suo zhu zhe 。

若欲请此菩萨来。咒拙具罗香三七遍烧菩萨即来。(拙具罗香安息香也)若有猫儿所著者。

qu mi li zha na ( si mao er tou gu ye ) shao zuo hui 。 he jing tu ni 。 nian zuo mao er xing 。 yu qian yan xiang qian 。

取弭哩吒那(死猫儿头骨也)烧作灰。和净土泥。捻作猫儿形。于千眼像前。

zhou bin tie dao zi yi bai ba bian 。 duan duan ge zhi yi yi bai ba duan 。 bian bian yi zhou yi cheng bi ming 。

咒镔铁刀子一百八遍。段段割之亦一百八段。遍遍一咒一称彼名。

ji yong cha bu zhu 。 ruo wei gu du suo hai zhe qu yao jie bu luo ( long nao xiang ye ) he zhuo ju luo xiang 。 ge deng fen 。

即永差不著。若为蛊毒所害者取药劫布罗(龙脑香也)和拙具罗香。各等分。

yi jing hua shui yi sheng 。 he jian qu yi sheng 。 yu qian yan xiang qian zhou yi bai ba bian 。 fu ji cha 。

以井华水一升。和煎取一升。于千眼像前咒一百八遍。服即差。

ruo wei e she xie suo shi zhe 。 qu gan jiang mo zhou yi qi bian 。 zhu chuang zhong li ji chu cha 。

若为恶蛇蝎所螫者。取干姜末咒一七遍。著疮中立即除差。

ruo wei e yuan heng xiang mou shu zhe 。 qu jing tu huo mian huo la nian zuo ben xing 。 yu qian yan xiang qian 。

若为恶怨横相谋书者。取净土或面或蜡捻作本形。于千眼像前。

zhou bin tie dao yi bai ba bian 。 yi zhou yi jie yi cheng bi ming ; shao jin yi bai ba duan 。

咒镔铁刀一百八遍。一咒一截一称彼名;烧尽一百八段。

bi ji huan xi zhong shen hou zhong xiang ai jing 。 ruo you huan yan jing huai zhe 。 ruo qing mang yan an zhe 。

彼即欢喜终身厚重相爱敬。若有患眼睛坏者。若青盲眼暗者。

ruo bai yun chi mo wu guang ming zhe 。 qu he li le guo an mo le guo bing xi le guo san zhong ge yi ke 。 dao po xi yan 。

若白晕赤膜无光明者。取诃梨勒果庵摩勒果鞞醯勒果三种各一颗。捣破细研。

dang yan shi wei xu hu jing 。 mo shi xin chan fu ren ji zhu gou jian 。 kou zhong nian fo 。 yi bai mi ruo ren ru zhi 。

当研时唯须护净。莫使新产妇人及猪狗见。口中念佛。以白蜜若人乳汁。

he feng yan zhong 。 zhu qi ren ru yao xu nan hai zi mu ru 。 nü mu ru bu cheng 。 qi yao he jing 。

和封眼中。著其人乳要须男孩子母乳。女母乳不成。其药和竟。

hai xu qian yan xiang qian zhou yi qian ba bian 。 zhuo yan zhong man qi ri 。 zai shen shi shen feng 。

还须千眼像前咒一千八遍。著眼中满七日。在深室慎风。

yan jing hai sheng 。 qing mang bai yun zhe guang qi sheng ye 。 ruo huan nüebing zhu zhe 。 qu hu bao chai lang pi zhou san qi bian 。

眼睛还生。青盲白晕者光奇盛也。若患疟病著者。取虎豹豺狼皮咒三七遍。

pi zhu shen shang ji cha 。 shi zi pi zui shang 。 ruo bei she shi 。 qu bei shi ren jie ben 。 zhou san qi bian 。

披著身上即差。师子皮最上。若被蛇螫。取被螫人结锛。咒三七遍。

zhu chuang zhong ji cha 。 ruo huan e nüe ru xin men jue yu si zhe 。 qu tao jiao yi ke 。 da xiao yi ru tao ke 。

著疮中即差。若患恶疟入心闷绝欲死者。取桃胶一颗。大小亦如桃颗。

qing shui yi sheng he jian qu ban sheng 。 zhou qi bian dun fu jin ji cha 。 qi yao mo shi fu ren jian 。

清水一升和煎取半升。咒七遍顿服尽即差。其药莫使妇人煎。

ruo huan chuan shi gui qi fu shi lian bing zhe 。 qu zhuo ju luo xiang zhou san qi bian 。 shao xun bi kong zhong 。

若患传尸鬼气伏尸连病者。取拙具罗香咒三七遍。烧熏鼻孔中。

you qu qi wan ru mian fen 。 zhou san qi bian tun ji cha 。 shen jiu rou wu xin ji e ma 。

又取七丸如免粪。咒三七遍吞即差。慎酒肉五辛及恶骂。

ruoqu mo na shi luo ( xiong huang shi ye ) he bai jie zi yin cheng yan 。 zhou san qi bian 。 yu bing er chuang xia shao 。

若取摩那屎罗(雄黄是也)和白芥子印成盐。咒三七遍。于病儿床下烧。

qi zuo bing er ji mo che beng zou bu gan zhu ye 。 ruo huan er long zhe 。 zhou hu ma you zhu er zhong ji cha 。

其作病儿即魔掣迸走不敢住也。若患耳聋者。咒胡麻油著耳中即差。

ruo huan yi bian pian feng er bi bu tong shou jiao bu sui zhe 。 qu hu ma you jian qing mu xiang 。 zhou san qi bian 。

若患一边偏风耳鼻不通手脚不随者。取胡麻油煎青木香。咒三七遍。

mo shi shen shang yong de chu cha 。 you fang qu chun niu su 。 zhou san qi bian mo yi cha 。 ruo huan nan chan zhe 。

摩拭身上永得除差。又方取纯牛酥。咒三七遍摩亦差。若患难产者。

qu hu ma you zhou san qi bian 。 mo chan fu qi zhong ji yu men zhong ji yi sheng 。 ruo fu ren huai ren zi si fu zhong 。

取胡麻油咒三七遍。摩产妇脐中及玉门中即易生。若妇人怀妊子死腹中。

qu a bo mo li ga cao ( niu xi cao ye ) yi da yu 。 qing shui er sheng he jian qu yi sheng 。 zhou san qi bian 。

取阿波末利伽草(牛膝草也)一大雨。清水二升和煎取一升。咒三七遍。

fu ji chu yi wu ku tong 。 tai yi bu chu zhe 。 yi fu ci yao ji cha 。 ruo zu huan xin tong bu ke ren zhe 。

服即出一无苦痛。胎衣不出者。亦服此药即差。若卒患心痛不可忍者。

ming dun shi zhu 。 qu jun zhu lu xiang ( xun lu xiang ) ru tou cheng zhe yi ke 。 zhou san qi bian 。

名遁尸疰。取君柱鲁香(薰陆香)乳头成者一颗。咒三七遍。

kou zhong jiao yan bu xian duo shao 。 ling bian tu ji cha 。 shen wu xin jiu rou 。 ruo bei huo shao chuang 。 qu re qu mo yi ( wu niu shi ye )。

口中嚼咽不限多少。令变吐即差。慎五辛酒肉。若被火烧疮。取热瞿摩夷(乌牛屎也)。

zhou san qi bian 。 tu chuang shang ji cha 。 ruo huan hui chong yao xin 。 qu gu lu mo zhe ( bai ma niao ye ) ban sheng 。

咒三七遍。涂疮上即差。若患蛔虫咬心。取骨鲁末遮(白马尿也)半升。

zhou san qi bian fu ji cha 。 zhong zhe yi sheng 。 chong ru li suo chu lai 。 ruo huan ding chuang zhe 。

咒三七遍服即差。重者一升。虫如綟索出来。若患丁疮者。

qu ling suo ye dao qu zhi 。 zhou san qi bian 。 li zhu chuang shang ji ba gen chu li cha 。 ruo huan ying shi yan zhong 。

取凌锁叶捣取汁。咒三七遍。沥著疮上即拔根出立差。若患蝇螫眼中。

gu lu da qu ( xin lü shi ye ) lü qu zhi 。 zhou san qi bian 。 ye wo zhuo yan zhong ji cha 。 ruo huan fu zhong tong 。

骨鲁怛佉(新驴屎也)滤取汁。咒三七遍。夜卧著眼中即差。若患腹中痛。

he jing hua shui he yin cheng yan san qi ke 。 zhou san qi bian 。 fu ban sheng ji cha 。 ruo huan chi yan zhe 。

和井华水和印成盐三七颗。咒三七遍。服半升即差。若患赤眼者。

ji yan zhong you nu rou ji you yi zhe 。 qu she she mi ye ( ji qi ye ye ) dao lü qu zhi 。 zhou san qi bian 。

及眼中有努肉及有翳者。取奢奢弥叶(茍杞叶也)捣滤取汁。咒三七遍。

jin qing qian yi xiu geng zhou qi bian 。 zhuo yan zhong ji cha 。 ruo huan wei ye bu an kong bu chu ru jing pa zhe 。

浸青钱一宿更咒七遍。著眼中即差。若患畏夜不安恐怖出入惊怕者。

qu bai xian zuo suo 。 zhou san qi bian 。 zuo er shi yi jie xi xiang 。 kong bu ji chu 。 fei dan chu bu yi de mie zui 。

取白线作索。咒三七遍。作二十一结系项。恐怖即除。非但除怖亦得灭罪。

ruo jia nei heng qi zai nan zhe 。 qu shi liu zhi cun jie yi qian ba duan 。 liang tou tu su lao mi 。

若家内横起灾难者。取石榴枝寸截一千八段。两头涂酥酪蜜。

yi zhou yi shao jin qian ba bian yi qie zai nan xi jie chu mie 。 yao zai fo qian zuo zhi 。 ruo qu bai chang pu zhou san qi bian 。 xi zhu you bi shang 。

一咒一烧尽千八遍一切灾难悉皆除灭。要在佛前作之。若取白菖蒲咒三七遍。系著右臂上。

yi qie dou chu lun yi chu jie de sheng ta 。 ruo qu she she mi ye zhi ke cun jie 。 liang tou tu zhen niu su bai mi niu su 。

一切斗处论义处皆得胜他。若取奢奢弥叶枝柯寸截。两头涂真牛酥白蜜牛酥。

yi zhou yi shao jin yi qian ba duan 。 ri bie san shi shi bie yi qian ba bian 。 man qi ri zhou shi zi wu tong zhi ye 。

一咒一烧尽一千八段。日别三时时别一千八遍。满七日咒师自悟通智也。

ruo yu xiang fu da li gui shen zhe 。 qu a li se jia chai ( mu huan zi ye )。 zhou qi qi bian 。 huo zhong shao 。

若欲降伏大力鬼神者。取阿唎瑟迦柴(木患子也)。咒七七遍。火中烧。

hai xu tu su lao mi 。 yao xu yu da bei xin xiang qian zuo zhi 。 ruo qu hu lu zhe na( niu huang shi ye ) yi da liang 。

还须涂酥酪蜜。要须于大悲心像前作之。若取胡嚧遮那(牛黄是也)一大两。

zhu liu li ping zhong 。 zhi da bei xin xiang qian 。 zhou yi bai ba bian 。

著琉璃瓶中。置大悲心像前。咒一百八遍。

tu shen dian e yi qie tian long gui shen ren ji fei ren jie xi huan xi ye 。 ruo you shen bei jia suo zhe 。

涂身点额一切天龙鬼神人及非人皆悉欢喜也。若有身被枷锁者。

qu bai ge fen zhou yi bai ba bian 。 tu yu shou shang yong mo jia suo 。 jia suo zi tuo ye 。

取白鸽粪咒一百八遍。涂于手上用摩枷锁。枷锁自脱也。

ruo you fu fu bu he zhuang ru shui huo zhe 。 qu yuan yang wei 。 yu da bei xin xiang qian zhou yi qian ba bian 。

若有夫妇不和状如水火者。取鸳鸯尾。于大悲心像前咒一千八遍。

dai bi ji zhong shen huan xi xiang ai jing 。 ruo you bei chong shi tian miao ji wu guo zi zhe 。

带彼即终身欢喜相爱敬。若有被虫食田苗及五果子者。

qu jing hui jing sha huo jing shui 。 zhou san qi bian 。 san tian miao si bian chong ji tui san ye 。

取净灰净沙或净水。咒三七遍。散田苗四边虫即退散也。

guo shu jian zhou shui sa zhe shu shang 。 chong bu gan shi guo ye 。 fo gao anan 。 ruo wei fu rao zhong zhong zhen bao zi ju zhe 。

果树兼咒水洒者树上。虫不敢食果也。佛告阿难。若为富饶种种珍宝资具者。

dang yu ru yi zhu shou 。 ruo wei zhong zhong bu an qiu an yin zhe 。 dang yu juan suo shou 。 ruo wei fu zhong zhu bing 。

当于如意珠手。若为种种不安求安隐者。当于罥索手。若为腹中诸病。

dang yu bao bo shou 。 ruo wei xiang fu yi qie wang liang gui shen zhe 。 dang yu bao jian shou 。

当于宝钵手。若为降伏一切魍魉鬼神者。当于宝剑手。

ruo wei xiang fu yi qie tian mo shen zhe 。 dang yu ba zhe luo shou 。 ruo wei cui fu yi qie yuan di zhe 。

若为降伏一切天魔神者。当于跋折罗手。若为摧伏一切怨敌者。

dang yu jin gang chu shou 。 ruo wei yi qie chu bu wei bu an zhe 。 dang yu shi wu wei shou 。

当于金刚杵手。若为一切处怖畏不安者。当于施无畏手。

ruo wei yan an wu guang ming zhe 。 dang yu ri jing mo ni shou 。 ruo wei re du bing qiu qing liang zhe 。

若为眼闇无光明者。当于日精摩尼手。若为热毒病求清凉者。

dang yu yue jing mo ni shou 。 ruo wei rong guan yi zhi zhe 。 dang yu bao gong shou 。

当于月精摩尼手。若为荣官益职者。当于宝弓手。

ruo wei zhu shan peng you zao xiang feng zhe 。 dang yu bao jian shou 。 ruo wei shen shang zhong zhong bing zhe 。

若为诸善朋友早相逢者。当于宝箭手。若为身上种种病者。

dang yu yang zhi shou 。 ruo wei chu shen shang e zhang nan zhe 。 dang yu bai fu shou 。

当于杨枝手。若为除身上恶障难者。当于白拂手。

ruo wei yi qie shan he juan shu zhe 。 dang yu hu ping shou 。 ruo wei pi chu yi qie hu lang chai bao zhu e shou zhe 。

若为一切善和眷属者。当于胡瓶手。若为辟除一切虎狼豺豹诸恶兽者。

dang yu pang pai shou 。 ruo wei yi qie shi chu hao li guan nan zhe 。 dang yu fu yue shou 。 ruo wei nan nü pu shi zhe 。

当于旁牌手。若为一切时处好离官难者。当于斧钺手。若为男女仆使者。

dang yu yu huan shou 。 ruo wei zhong zhong gong de zhe 。 dang yu bai lian hua shou 。

当于玉环手。若为种种功德者。当于白莲华手。

ruo wei yu de wang sheng shi fang jing tu zhe 。 dang yu qing lian hua shou 。 ruo wei da zhi hui zhe 。

若为欲得往生十方净土者。当于清莲华手。若为大智慧者。

dang yu bao jing shou 。 ruo wei mian jian shi fang yi qie zhu fo zhe 。 dang yu zi lian hua shou 。

当于宝镜手。若为面见十方一切诸佛者。当于紫莲华手。

ruo wei di zhong fu cang zhe 。 dang yu bao qie shou 。 ruo wei xian dao zhe 。 dang yu wu se yun shou 。

若为地中伏藏者。当于宝箧手。若为仙道者。当于五色云手。

ruo wei sheng fan tian zhe 。 dang yu jun chi shou 。 ruo wei wang sheng zhu tian gong zhe 。

若为生梵天者。当于军迟手。若为往生诸天宫者。

dang yu hong lian hua shou 。 ruo wei pi chu ta fang ni zei zhe 。 dang yu bao ji shou 。

当于红莲华手。若为辟除他方逆贼者。当于宝戟手。

ruo wei zhao hu yi qie zhu tian shan shen zhe 。 dang yu bao luo shou 。

若为召呼一切诸天善神者。当于宝螺手。

ruo wei shi ling yi qie gui shen zhe 。 dang yu du lou zhang shou 。 ruo wei shi fang zhu fo su lai shou shou zhe 。

若为使令一切鬼神者。当于髑髅杖手。若为十方诸佛速来授手者。

dang yu shu zhu shou 。 ruo wei cheng jiu yi qie shang miao fan yin sheng zhe 。 dang yu bao duo shou 。

当于数珠手。若为成就一切上妙梵音声者。当于宝铎手。

ruo wei kou ye ci bian qiao miao zhe 。 dang yu bao yin shou 。 ruo wei shan shen long wang chang lai yong hu zhe 。

若为口业辞辩巧妙者。当于宝印手。若为善神龙王常来拥护者。

dang yu ju shi tie gou shou 。 ruo wei ci bei fu hu yi qie zhong sheng zhe 。 dang yu xi zhang shou 。

当于俱尸铁钩手。若为慈悲覆护一切众生者。当于锡杖手。

ruo wei yi qie zhong sheng chang xiang gong jing ai nian zhe 。 dang yu he zhang shou 。

若为一切众生常相恭敬爱念者。当于合掌手。

ruo wei sheng sheng zhi zhong bu li zhu fo bian zhe 。 dang yu hua fo shou 。

若为生生之众不离诸佛边者。当于化佛手。

ruo wei sheng sheng shi shi chang zai fo gong dian zhong 。 bu chu tai cang zhong shou shen zhe 。 dang yu hua gong dian shou 。

若为生生世世常在佛宫殿中。不处胎藏中受身者。当于化宫殿手。

ruo wei duo wen guang xue zhe 。 dang yu bao jing shou 。 ruo wei cong jin shen zhi fo shen pu ti xin chang bu tui zhuan zhe 。

若为多闻广学者。当于宝经手。若为从今身至佛身菩提心常不退转者。

dang yu bu tui jin lun shou 。 ruo wei shi fang zhu fo su lai mo ding shou ji zhe 。 dang yu ding shang hua fo shou 。

当于不退金轮手。若为十方诸佛速来摩顶授记者。当于顶上化佛手。

ruo wei guo luo zhu gu jia zhe 。 dang yu pu tao shou 。 ru shi ke qiu zhi fa you qi qian tiao 。 jin cu lüe shuo shao er 。

若为果蓏诸谷稼者。当于蒲萄手。如是可求之法有其千条。今粗略说少耳。

ri guang pu sa wei shou chi da bei xin tuo luo ni zhe 。 shuo da shen zhou er yong hu zhi 。

日光菩萨为受持大悲心陀罗尼者。说大神咒而拥护之。

na mo bo tuo qu ( shang sheng ) na ( shang sheng ) mi ( yi ) na mo da mo mo he di ( er )

南无勃陀瞿(上声)那(上声)迷(一)南无达摩莫诃低(二)

na mo seng ga duo ye ni ( san ) di ( ding yi qie ) li bu bi sa ( seng mei qie ) duo ( deng mei qie ) yan na mo

南无僧伽多夜泥(三)底(丁以切)哩部毕萨(僧没切)咄(登没切)檐纳摩

song ci zhou mie yi qie zui 。 yi neng pi mo ji chu tian zai 。 ruo song yi bian li fo yi bai 。

诵此咒灭一切罪。亦能辟魔及除天灾。若诵一遍礼佛一拜。

ru shi ri bie san shi song zhou li fo 。 wei lai zhi shi suo shou shen chu 。 dang de yi yi xiang mao duan zheng ke xi guo bao 。

如是日别三时诵咒礼佛。未来之世所受身处。当得一一相貌端正可喜果报。

yue guang pu sa yi fu wei zhu xing ren 。 shuo tuo luo ni zhou er yong hu zhi 。

月光菩萨亦复为诸行人。说陀罗尼咒而拥护之。

shen di di tu su zha ( yi ) a ruo mi di wu dou zha ( er ) shen qi zha ( san ) bo lai di ( si )

深低帝屠苏吒(一)阿若蜜帝乌都吒(二)深耆吒(三)波赖帝(四)

ye mi ruo zha wu dou zha ( wu ) ju luo di zha qi mo zha ( liu ) sha po he

耶弥若吒乌都吒(五)拘罗帝吒耆摩吒(六)沙婆诃

song ci zhou wu bian 。 qu wu se xian zuo zhou suo 。 tong chu xi 。 ci zhou nai shi guo qu si shi heng he sha zhu fo suo shuo 。

诵此咒五遍。取五色线作咒索。痛处系。此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说。

wo jin yi shuo 。 wei zhu xing ren zuo yong hu gu 。 chu yi qie zhang nan gu 。 chu yi qie e bing tong gu 。

我今亦说。为诸行人作拥护故。除一切障难故。除一切恶病痛故。

cheng jiu yi qie zhu shan fa gu 。 yuan li yi qie zhu bu wei gu 。 fo gao a nan 。

成就一切诸善法故。远离一切诸怖畏故。佛告阿难。

ru dang shen xin qing jing shou chi ci tuo luo ni 。 guang xuan liu bu yu yan fu ti mo ling duan jue 。

汝当深心清净受持此陀罗尼。广宣流布于阎浮提莫令断绝。

ci tuo luo ni neng da li yi san jie zhong sheng 。 yi qie huan ku rong shen zhe 。

此陀罗尼能大利益三界众生。一切患苦荣身者。

yi ci tuo luo ni zhi zhi wu you bu cha zhe 。 ci da shen zhou zhou gan ku shu shang de sheng zhi ke hua guo 。

以此陀罗尼治之无有不差者。此大神咒咒干枯树尚得生枝柯华果。

he kuang you qing you shi zhong sheng 。 shen you bing huan zhi zhi bu cha zhe bi wu shi chu 。

何况有情有识众生。身有病患治之不差者必无是处。

shan nan zi ci tuo luo ni wei shen zhi li 。 bu ke si yi bu ke si yi tan mo neng jin 。

善男子此陀罗尼威神之力。不可思议不可思议叹莫能尽。

ruobu guo qu jiu yuan yi lai guang zhong shan gen 。 nai zhi ming zi bu ke de wen 。 he kuang de jian 。

若不过去久远已来广种善根。乃至名字不可得闻。何况得见。

ru deng da zhong tian ren long shen 。 wen wo zan tan jie ying sui xi 。 ruo you bang ci zhou zhe 。

汝等大众天人龙神。闻我赞叹皆应随喜。若有谤此咒者。

ji wei bang bi jiu shi jiu yi heng he sha zhu fo 。 ruo yu ci tuo luo ni sheng yi bu xin zhe 。

即为谤彼九十九亿恒河沙诸佛。若于此陀罗尼生疑不信者。

dang zhi qi ren yong shi da li 。 bai qian wan jie chang lun e qu wuyou chu qi 。 chang bu jian fo bu wen fa bu du seng 。

当知其人永失大利。百千万劫常沦恶趣无有出期。常不见佛不闻法不睹僧。

yi qie zhong hui pu sa mo he sa 。 jin gang mi ji fan shi si tian long gui shen 。

一切众会菩萨摩诃萨。金刚密迹梵释四天龙鬼神。

wen fo ru lai zan tan ci tuo luo ni 。 jie xi huan xi feng jiao xiu xing 。

闻佛如来赞叹此陀罗尼。皆悉欢喜奉教修行。

相关文章

版权所有:陀罗尼经发音网